Business Joomla Themes by Justhost Reviews

slide1a

Vedtægt for Holbæk Akvarie Klub.

Sidste ændringer er vedtaget på Generalforsamling i Holbæk Akvarie Klub den 15.marts 2012.

§1.
Navn.
Foreningens navn er Holbæk Akvarie Klub (H.A.K.).
Hjemsted: Den til enhver tid værende formands adresse.

§2.
Formål .
Foreningens almennyttige formål er at varetage og fremme interessen for akvariehobbyen, bl.a. ved afholdelse af møder med foredrag, diskussioner, konkurrencer og offentlige udstillinger.

§ 3.
Sammenslutning.
 Foreningen kan være tilsluttet såvel landsorganisationer som lokale samarbejdsgrupper. Beslutning om ind- og udtræden af sådanne træffes af generalforsamlingen.

§4.
Medlemmer.
 I klubben kan optages enhver dansk eller udenlandsk akvarist. Personer med erhvervsmæssig tilknytning til akvariebranchen kan ikke vælges til bestyrelsesposter.

§5.
Ledelse.
 Klubben ledes af en bestyrelse, valgt af generalforsamlingen. Valgbar til bestyrelsen er ethvert medlem over 16 år, der på tidspunktet for generalforsamlingen ikke er i kontingent restance (se dog §4). Bestyrelsen består af 3 eller 5 medlemmer.

Valget foregår efter regler for almindeligt flertalsvalg og gælder for en periode af 2 år.

Formanden og kassereren vælges særskilt af generalforsamlingen. De lige år vælges formanden og de ulige år vælges kassereren.

Straks efter valget konstituerer bestyrelsen sig med næstformand og sekretær.

Hvert år vælges 1-2 suppleanter til bestyrelsen, og endvidere 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.

Bestyrelsen fordeler i øvrigt forretningerne mellem sig og fastlægger selv sin dagsorden.

Formanden indkalder bestyrelsen til møder, når han finder anledning dertil, eller når 2 af dens medlemmer begærer det. Der føres referat over bestyrelsesmøderne. Bestyrelsen kan supplere sig med de udvalg, som bestyrelsen skønner nødvendige for foreningens trivsel.

§6.
Kontingent fastsættes af generalforsamlingen.

§7.
Generalforsamling Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Stemmeberettiget er ethvert medlem der har betalt sit kontingent. Stemmeafgivning kan kun ske ved personligt fremmøde.

Den ordinære generalforsamling holdes hvert år i første kvartal og indkaldes med mindst 1 måneds varsel ved skriftlig meddelelse til medlemmerne. Forslag, der ønskes behandlet af generalforsamlingen , må være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

Over forhandlingerne føres referat, som har bevisende kraft, når den er underskrevet af dirigenten.

På den ordinære generalforsamling foretages følgende:

1. Valg af dirigent

2. Aflæggelse af beretning

3.Regnskab med status herunder budget fremlægges til godkendelse

4. Indkomne forslag

5. Fastsættelse af kontingent

6. Valg af formand/kasserer (se §5)

7. valg af bestyrelsesmedlem/medlemmer samt suppleanter

8. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant

9. Eventuelt Afstemning sker med undtagelse af vedtægtsændringer efter regler for almindeligt flertalsvalg ved håndsoprækning eller på anden efter dirigentens skøn formålstjenlig måde. Når bestyrelsen eller tilstedeværende medlemmer forlanger det, foretages skriftlig afstemning.

Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Ved vedtægtsændringer kræves, at mindst halvdelen af klubbens stemmeberettigede medlemmer er til stede, samt at 75% af de afgivne stemmer er for forslaget.

§8.
Ekstraordinær generalforsamling.
Ekstraordinære generalforsamlinger holdes, når bestyrelsen finder anledning dertil, eller når mindst 20% af medlemmerne stiller skriftligt motiveret forlangende herom. Mindst 2 tredjedele af dette antal er pligtige til at møde op og forsvare forslaget. I modsat fald kan bestyrelsen forkaste det.

Indkaldelse til ekstraordinære generalforsamlinger skal ske med mindst 8 dages varsel, og skal indeholde dagsorden. Vedtagelse af forslag til den ekstraordinære generalforsamling kræver simpelt flertal blandt de fremmødte.

§9.
Regnskab og revision.
 Regnskabsåret følger kalenderåret. Kassereren modtager indbetalinger til klubben, herunder kontingenter, og fører løbende klubbens regnskab samt en medlemsfortegnelse.

Regnskabet skal indeholde såvel drift- som statusregnskab samt en opgørelse over klubbens aktiver og passiver.

Før forelæggelse for generalforsamlingen skal regnskabet være forsynet med revisorernes påtegning.

Kassererens kontante kassebeholdning og indestående på giro- og checkkonto må ikke overstige de af bestyrelsen nærmere fastsatte beløb.

Øvrige midler indsættes på bankkonto eller anbringes i værdipapirer, som opbevares i depot.

Klubben tegnes af formand og kasserer i forening. Såfremt dette er samme person tegnes klubben af denne og et andet på generalforsamlingen udpeget bestyrelsesmedlem.

§10.
Suspension/eksklusion.
 Bestyrelsen har ret til at suspendere et medlem, hvis denne skønnes at handle i modstrid med klubbens interesser eller være uværdig til fortsat medlemskab. En suspension skal forelægges påførstkommende ordinære generalforsamling.

Generalforsamlingen skal tage stilling til suspensionen, hvorefter den beslutter, hvorvidt medlemmet skal ekskluderes af klubben.

§11.
Opløsning.
Beslutning om opløsning af klubben skal træffes på 2 hinanden følgende ordinære generalforsamlinger. Vedtagelse kræver, at mindst 66% af de fremmødte stemmer for opløsningen på begge generalforsamlinger. Generalforsamlingen beslutter endvidere til hvem klubbens midler og ejendele skal overdrages til.

Visninger: 4410